Regulamin

Regulamin świadczenia usług przez Cenegria.pl dla Użytkowników

ROZDZIAŁ 1. REGULAMIN

1.1. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników i Cenegria.pl oraz zasady korzystania z Serwisu.

1.2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza zaakceptowanie w całości poniższego Regulaminu i przyjęcie do wiadomości, że postanowienia Regulaminu określają zakres i warunki korzystania z Usług oferowanych w Serwisie przez Cenegria.pl.

1.3. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej www.cenegria.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili.

1.4. Kontakt z Cenegria.pl odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: biuro@phpsoftware.pl.

1.5. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Cenegria.pl, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

1.6. Cenegria.pl ma prawo do zamieszczania na Stronie Internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.

ROZDZIAŁ 2. DEFINICJE

Przyjęte w niniejszym Regulaminie skróty i definicje oznaczają:

2.1. Konto Cenegria.pl– utworzone dla Użytkownika w wyniku rejestracji, pod unikalną nazwą(login) konto, obejmujące dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

2.2. Użytkownik - osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z Serwisu i/lub usług świadczonych przez Cenegria.pl w ramach Serwisu oraz zaakceptowała niniejszy Regulamin;

2.3. Cenegria.pl - Cenegria.pl Porównywarka cen i ofert, wyszukiwarka produktów i wczasów prowadzona przez PHP SOFTWARE Al. NMP 1 42-200 Częstochowa NIP 573-250-43-98

2.4. Regulamin – niniejszy dokument;

2.5. Serwis – serwis dostępny w domenie internetowej www.cenegria.pl, którego operatorem jest Cenegria.pl, będący platformą handlową służący w szczególności prezentacji, porównywaniu Towarów;

2.6. Sklep - podmiot profesjonalny, prowadzący działalność gospodarczą w formie sklepu internetowego, współpracujący z Cenegria.pl w ramach Serwisu na podstawie umowy o współpracy, prezentujący w Serwisie Towary;

2.7. Towar – usługi lub produkty oferowane przez Sklepy;

2.8. Transakcja - złożenie przez Użytkownika zamówienia w Sklepie

2.9. Usługi - świadczone dla Użytkowników przez Cenegria.pl w ramach Serwisu usługi, a przede porównywania cen;

2.10. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

ROZDZIAŁ 3. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

3.1. Cenegria.pl w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez Cenegria.pl Usług, a w szczególności poszukiwanie informacji o cenach i innych cechach Towarów oferowanych przez Sklepy w ramach usługi porównywania cen.

3.2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:

a. Komputer z dostępem do Internetu, tablet lub telefon typu smartfon,

b. Dostęp do poczty elektronicznej,

c. Przeglądarka internetowa,

d. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

3.3. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronach internetowych Serwisu.

3.4. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

3.5. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Cenegria.pl nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji dostępnych w Serwisie w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Cenegria.pl.

3.6. Zabronione jest kopiowanie, reprodukowanie, agregowanie, modyfikowanie czy przetwarzanie jakichkolwiek danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie z wyjątkiem działań określonych w pkt. 1.3. Regulaminu. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Cenegria.pl, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu materiałów wymaga każdorazowo zgody Cenegria.pl i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Cenegria.pl, Użytkowników i Sklepów.

3.7. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w Serwisie stanowią przedmiot praw wyłącznych Cenegria.pl, Sklepów lub Użytkowników Serwisu. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

3.8. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Cenegria.pl.

3.9. Użytkownik zobowiązuje się podczas korzystania z Serwisu do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

3.10. Użytkownik Serwisu może przeglądać opisy Towarów oraz porównywać oferty pochodzące z różnych Sklepów. Użytkownik może również umieszczać w Serwisie opinie na temat Towarów i Sklepów, a także inne materiały, w tym wypowiedzi, listy Towarów, filmy oraz wszelkie inne informacje, których zamieszczenie umożliwiają funkcjonalności Serwisu.

3.11. Korzystanie z części funkcjonalności przez Użytkownika może wymagać rejestracji w Serwisie na zasadach określonych w Rozdziale 6 niniejszego Regulaminu.

3.12. Cenegria.pl nie jest sprzedawcą ani usługodawcą ofert prezentowanych w Serwisie, a jedynie w ramach platformy handlowej prezentuje informacje o Towarach znajdujących się w ofercie Sklepów. Cenegria.pl nie odpowiada za aktualność, zupełność ani rzetelność informacji, co do przedmiotu oferty Sklepu.

3.13. Dane dotyczące Towarów, prezentowane w Serwisie pochodzą od Sklepów, które za ich treść ponoszą odpowiedzialność. Cenegria.pl dokłada wszelkich starań, aby prezentowane informacje były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym jednak w celu sprawdzenia aktualności oferty oraz dostępności Towaru prezentowanych w ramach usługi porównywarki cen, Użytkownik winien przejść do strony internetowej Sklepu, z którego dana oferta pochodzi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien skontaktować się bezpośrednio z tym Sklepem.

3.14. Transakcja pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem odbywa się na warunkach określonych przez Sklep, a w szczególności określonych w regulaminie Sklepu oraz przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Cenegria.pl nie odpowiada za Transakcje realizowane przez Sklep.

3.15. Za przebieg Transakcji oraz roszczenia z tym związane odpowiada Sklep.

3.16. Cenegria.pl w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące Towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem działań.

3.17. W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem Towaru prezentowanym w Serwisie w ramach usługi porównywarki cen a prezentowanym na stronie internetowej Sklepu, wiążący dla Użytkownika i Sklepu jest opis Towaru prezentowany na stronie internetowej Sklepu.

ROZDZIAŁ 4. USŁUGI

4.1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

4.2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług polegających na:

a. przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie,

b. prowadzeniu Konta,

c. świadczeniu usługi Newsletter,

d. udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Cenegria.pl.

e. zamieszczaniu wypowiedzi o Towarach lub Sklepach,

4.3. Umowa:

a. o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie w tym porównywania cen zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu,

b. o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”,

c. o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera,

d. o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Cenegria.pl jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą udzielenia odpowiedzi przez Cenegria.pl,

e. o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach lub Sklepach zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.

4.4. W ramach Serwisu Użytkownicy mogą korzystać z usług dodatkowych oferowanych przez partnerów Cenegria.pl. Korzystanie z tego rodzaju usług odbywa się na zasadach określonych przez partnerów Cenegria.pl

ROZDZIAŁ 5. TREŚCI UŻYTKOWNIKÓW

5.1. Użytkownik ma możliwość zamieszczania w Serwisie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru, Sklepu czy przebiegu transakcji. Użytkownik dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.

5.2. W celu zamieszczenia, wypowiedzi Użytkownik może zostać poproszony o wskazanie swoich danych, np. adresu e-mail.

5.3. W celu dodania niektórych treści wymagane jest posiadanie Konta Cenegria.pl

5.4. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać treści bezprawnych.

5.5. Wypowiedzi nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich, w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.

5.6. Użytkownik zamieszcza wypowiedzi w Serwisie dobrowolnie. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Serwisu.

5.7. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Cenegria.pl, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

5.8. Użytkownicy wprowadzając treści przyjmują za nie pełną odpowiedzialność.

5.9. Cenegria.pl nie redaguje treści i wypowiedzi Użytkowników, jednakże zastrzega sobie prawo do usuwania całości lub fragmentów wypowiedzi w przypadkach, gdy dana treść:

a. narusza godność ludzką, dobra osobiste lub dobre obyczaje;

b. narusza prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa osób trzecich;

c. zawiera treści dyskryminujące, a w szczególności ze względu na rasę, płeć lub narodowość;

d. rani przekonania religijne lub polityczne;

e. zagraża fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;

f. sprzyja zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska;

g. ma charakter reklamy bądź zawiera innego rodzaju informacje lub materiały o charakterze komercyjnym;

h. promuje system sprzedaży lawinowej;

i. zawiera dane osobowe, teleadresowe lub adresy poczty elektronicznej;

j. jest w formie obraźliwej lub wulgarnej.

5.10. Cenegria.pl może udostępnić dane Użytkownika oraz treści lub jego wypowiedzi, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

ROZDZIAŁ 6. REJESTRACJA W SERWISIE

6.1. Korzystanie z niektórych Usług może wymagać założenia Konta.

6.2. W celu założenia Konta należy podać poprawne dane, a w szczególności adres poczty elektronicznej. W przypadku Użytkowników będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, wszelkich czynności w ramach Serwisu w tym założenia Konta mogą dokonywać jedynie osoby, które są umocowane do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.

6.3. Poprzez dokonanie rejestracji, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na jego brzmienie, dobrowolnie przystępuje do korzystania z Konta i usług świadczonych w tym zakresie, a dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.

6.4. Po wypełnieniu i potwierdzeniu danych zawartych w formularzu rejestracyjnym, Użytkownik jest zobowiązany potwierdzić dokonanie rejestracji w sposób wskazany w przesłanej wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

6.5. Zakładając Konto Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail lub numer telefonu informacji handlowych i marketingowych. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Sposób odwołania zgody jest każdorazowo podany w treści przesyłanej wiadomości.

6.6. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Cenegria.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez Cenegria.pl w ramach Konta na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana w dowolnym momencie poprzez przesłanie wypowiedzenia na adres poczty elektronicznej Cenegria.pl: biuro@phpsoftware.pl Rozwiązanie umowy następuje z chwilą przesłania przez Usługodawcę potwierdzenia usunięcia Konta.

6.7. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa powyżej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Cenegria.pl, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu jak również poprzez usunięcie Konta w sposób określony w ustępie powyżej.

6.8. Cenegria.pl z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia.

6.9. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jedno Konto Cenegria.pl przypisane do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont Cenegria.pl innych zarejestrowanych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta Cenegria.pl, w tym ujawniać hasła służące dostępowi do Konta Cenegria.pl.

6.10. Użytkownik zobowiązany jest zachować hasło do Konta Cenegria.pl w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Cenegria.pl, jeśli dane dostępowe do Konta Cenegria.pl zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia.

6.11. Konta Cenegria.pl są niezbywalne.

6.12. Cenegria.pl zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Cenegria.pl bądź dostępu do wybranych usług świadczonych w ramach Konta Cenegria.pl przez Cenegria.pl w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta Cenegria.pl jest zagrożone.

6.13. Cenegria.pl może uzależnić dalsze korzystanie z Konta Cenegria.pl przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta Cenegria.pl. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta Cenegria.pl.

6.14. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Cenegria.pl może rozwiązać umowę (zamknąć Konto Cenegria.pl) z Użytkownikiem lub zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta Cenegria.pl, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu, z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

6.15. Jeżeli umowa została rozwiązania na podstawie decyzji Cenegria.pl, Użytkownik nie może się zarejestrować bez uprzedniej zgody Cenegria.pl.

ROZDZIAŁ 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest Cenegria.pl Sp. z o.o.. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

7.2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z póżń. zm.) w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a w szczególności świadczenia tym Użytkownikom przez Cenegria.pl Usług, archiwizacji, ulepszania Serwisu, a także w celach marketingowych dotyczących Usług Cenegria.pl jak i podmiotów współpracujących.

7.3. Cenegria.pl przestrzega postanowień niniejszego Rozdziału i zobowiązuje się do ochrony danych dotyczących osób korzystających z jego Usług i odwiedzających Serwis.

7.4. Cenegria.pl świadcząc Usługi dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych Cenegria.pl, a dotyczących Użytkowników. Cenegria.pl z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, a w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

7.5. Cenegria.pl sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Serwisu.

7.6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji Usług świadczonych przez Cenegria.pl w ramach Serwisu.

7.7. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne.

7.8. Użytkownicy mogą przeglądać Serwis bez konieczności informowania o swojej tożsamości i ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Jednak z chwilą przekazania swoich danych osobowych przestają być Użytkownikami anonimowymi.

7.9. Podanie danych wskazanych w Rozdziale 6. Regulaminu jest konieczne do zawarcia z Cenegria.pl umowy o świadczenie usług w ramach Konta Cenegria.pl. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

7.10. Okazjonalnie w Serwisie organizowane są konkursy. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy wezmą udział w konkursie, wykorzystywane są do jego sprawnego przeprowadzenia, np. powiadomienia o zwycięstwie. Oprócz tego dane kontaktowe Użytkowników używane są do promowania kolejnych Usług. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania takich informacji.

7.11. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

7.12. Z uwagi na dobrowolny charakter podania przez Użytkownika w Cenegria.pl swoich danych osobowych, Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, a także może zwrócić się do Cenegria.pl z pisemnym żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbioru danych prowadzonego przez Cenegria.pl. Cenegria.pl może odmówić usunięcia danych, jeżeli Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem w Serwisie naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

7.13. Użytkownicy Serwisu mają możliwość otrzymywania od Cenegria.pl informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Aby odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych należy przesłać oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@phpsoftware.pl. Cenegria.pl dokłada wszelkich starań, by wysyłane wiadomości nie obciążały skrzynki odbiorcy.

7.14. W ramach Serwisu Użytkownicy mogą korzystać z usługi przesyłania newslettera przez Cenegria.pl. W tym celu Użytkownik powinien wypełnić formularz subskrypcji newslettera, dostępny na stronach internetowych Serwisu i wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach newslettera jest możliwa poprzez kliknięcie w link dostępny w przesłanej wiadomości (newsletterze).

7.15. Cenegria.pl wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

7.16. Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu są używane przez Cenegria.pl pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika zasady działania plików cookies zostały wskazane w Polityce Cookies, która jest dostępna na stronach Serwisu.

ROZDZIAŁ 8. PRZERWY TECHNICZNE I AWARIE

8.1. Cenegria.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu.

8.2. Szczegółowe informacje dotyczące ewentualnych przerw, awarii oraz błędów technicznych a także ich wpływu na Usługi, Cenegria.pl niezwłocznie zamieści na stronach Serwisu.

8.3. Cenegria.pl ma prawo dokonywać czasowych przerw technicznych, niezbędnych do stałego podwyższania poziomu świadczonych Usług przez Cenegria.pl, w szczególności w celu przeprowadzania prac konserwacyjnych, uaktualnień Serwisu, a także minimalizowania potencjalnego ryzyka wystąpienia awarii lub błędów technicznych.

8.4. W każdym przypadku Cenegria.pl dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych oraz aby przerwy techniczne w możliwie najmniejszym stopniu ograniczały dostęp Użytkowników do Serwisu. W tym celu, w miarę możliwości, będą one planowane na godziny nocne, a o przewidywanym terminie i czasie trwania przerwy Użytkownicy będą informowani ze stosownym wyprzedzeniem.

8.5. Przez awarię techniczną rozumie się sytuację, w której wszyscy lub przeważająca większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych Usług, normalnie świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności utraciła możliwość logowania się w Serwisie, porównywania cen Towarów.

8.6. Przez błąd techniczny rozumie się każdy problem techniczny dotyczący funkcjonowania Serwisu, nie będący awarią techniczną w rozumieniu punktu 8.5. powyżej.

ROZDZIAŁ 9. REKLAMACJE

9.1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług.

9.2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie e-mail na adres : biuro@phpsoftware.pl

9.3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

9.4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Cenegria.pl.

9.5. Reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Sklepów, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy kupna-sprzedaży przez Sklep należy kierować bezpośrednio do Sklepu, z którego Towar pochodzi.

ROZDZIAŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Cenegria.pl poinformuje o tym Użytkowników na stronach Serwisu.

10.2. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Cenegria.pl, jednak nie krótszym niż w ciągu 14 dni od dnia ich ogłoszenia przez Cenegria.pl w Serwisie.

10.3. Użytkownicy, którzy są zarejestrowani w Serwisie przy pierwszym logowaniu na Konto Cenegria.pl, licząc od chwili wejścia w życie zmian zostaną powiadomieni o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Cenegria.pl, tj. zamknięcia Konta Cenegria.pl.

10.4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10.5. Prawem właściwym dla umów zawartych w ramach Serwisu pomiędzy Użytkownikiem a Cenegria.pl, których przedmiotem są Usługi świadczone przez Cenegria.pl jest prawo polskie.

10.6. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

10.7. Postanowienia odrębnych regulaminów, określających warunki i zakres świadczenia poszczególnych Usług oferowanych przez Cenegria.pl, stanowią regulacje szczególne względem regulacji ujętych w niniejszym Regulaminie, o ile nie zastrzeżono inaczej.

10.8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 maja 2017.